شماره پشتیبانی 021-26760015

اقامت ترکیه مهاجرت به ترکیه هلدینگ کاروانیک شرایط مورد نیاز برای اقامت در ترکیه شرایط مورد نیاز برای مهاجرت به ترکیه Immigration هلدینگ توریستی کاروانیک رویایت را پرواز کن
تور کشور تایلند

تور 7 روزه پوکت
تور 3 روزه پوکت
تور یک هقته تایلند

تور های تایلند
مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور موضوعاتی هستند که این روزها به شنیدنشان عادت کرده ایم، اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی، جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه را دارد. بهترین مشاوران مهاجرتی و وکیل مهاجرت این مجموعه آماده هستند تا راهنمایی‌های لازم را در زمینه اخذ ویزا، اقامت، پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی، ارایه دهند. تجربه‌ای که در اختیارتان قرار خواهیم داد، باعث افزایش سرعت فرآیند مهاجرتی و کاهش هزینه‌های شما خواهد شد.
Details
Immigration هلدینگ توریستی کاروانیک رویایت را پرواز کن
تور کشور اسپانیا

تور 7 روزه بارسلونا
تور 5 روز مادرید
تور یک هفته اسپانیا

تورهای اسپانیا
مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور موضوعاتی هستند که این روزها به شنیدنشان عادت کرده ایم، اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی، جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه را دارد. بهترین مشاوران مهاجرتی و وکیل مهاجرت این مجموعه آماده هستند تا راهنمایی‌های لازم را در زمینه اخذ ویزا، اقامت، پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی، ارایه دهند. تجربه‌ای که در اختیارتان قرار خواهیم داد، باعث افزایش سرعت فرآیند مهاجرتی و کاهش هزینه‌های شما خواهد شد.
Details
Immigration هلدینگ مهاجرتی کاروانیک رویایت را پرواز کن
تور کشور یونان

تور یک روزه آتن
تور 7 روزه آنسیست
تور یک هفته ای یونان

تورهای یونان
مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور موضوعاتی هستند که این روزها به شنیدنشان عادت کرده ایم، اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی، جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه را دارد. بهترین مشاوران مهاجرتی و وکیل مهاجرت این مجموعه آماده هستند تا راهنمایی‌های لازم را در زمینه اخذ ویزا، اقامت، پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی، ارایه دهند. تجربه‌ای که در اختیارتان قرار خواهیم داد، باعث افزایش سرعت فرآیند مهاجرتی و کاهش هزینه‌های شما خواهد شد.
Details
Immigration هلدینگ توریستی کاروانیک رویایت را پرواز کن
تور کشور پرتغال

تور پورتو
تور مادریا
تور آلبوفیریا
تور سینترا

بیشتر بخوانید
مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت و تحصیل در خارج از کشور موضوعاتی هستند که این روزها به شنیدنشان عادت کرده ایم، اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی، جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه را دارد. بهترین مشاوران مهاجرتی و وکیل مهاجرت این مجموعه آماده هستند تا راهنمایی‌های لازم را در زمینه اخذ ویزا، اقامت، پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی، ارایه دهند. تجربه‌ای که در اختیارتان قرار خواهیم داد، باعث افزایش سرعت فرآیند مهاجرتی و کاهش هزینه‌های شما خواهد شد.
Details
phone_in_talk مشاوره و پشتیبانی رایگان 982126760015


ویزای توریستی ایتالیا

ویزای توریستی ایتالیا، شامل افرادی می‌شود که با هدف گردشگری، قصد اقامت چند روزه تا سه ماهه را دارند. فراموش نکنید که ویزای توریستی به شما اجازه‌ی کار نمی‌دهد و برای اشتغال در ایتالیا، احتیاج به صدور مجوز کار دارید.

اولین مرحله برای درخواست ویزای هر کشوری، تکمیلفرم تقاضای ویزا ست. این فرم را می‌توانید از بخش روادید کنسولگری سفارت ایتالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و برای هر فرد به طور جداگانه تکمیل شود.

آدرس سفارت ایتالیا در تهران: خیابان نوفل‌لوشاتو، شماره ۸۱ تلفن : ۶۶۴۹۶۹۵۵۔۰۲۱

آدرس دفتر کنسولی (برای امور مربوط به ویزا): خیابان آفریقا، خیابان مهیار شماره‌ی یازده.

ساعت کار: از یک‌شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر.

مدارکی که علاوه بر فرم باید در اولین مراجعه به بخش ویزا، همراه داشته باشید:

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

۱) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی.

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد. ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

الف) مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود. ً ۲) ۶ قطعـه عکـس ۴ *۳ رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا  از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صـورت کامـ  مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای ۶ مـاه اخیـر (عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد.)

۳) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

۴) اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی (زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر ۱۰ روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکـیA۴ باشـد.)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهـی تمکـن بـه زبـان انگلیسـی بـرای سـپردههای بانکـی بـه همـراه گـردش سـه ماهـه سـودبه زبـان انگلیسـی همـراه بـا مهـر شـعبه و امضای

بانک * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال باشد

۵) اصل و ترجمه سند مالکیت. ۶) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وک : پروانه وکالت. ج) مشـاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سـازمان مربوطه با ذکر مدت اشـتغال، سـمت و میزان حقوق دریافتی

وتاییدیه مرخصی، و سـابقه تامین اجتماعی با مهر سـازمان د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

ی) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان

ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

۷) بـرای فرزنـدان زیـر ۱۸ سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامی اسـت.(رضایتنامه محضـری ع وه بـر ترجمـه نیـاز بـه تائیـد دادگسـتری و امور خارجـه دارد.) ۸) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار. * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد *تکمیل فرم مشخصات فردی

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. * چـک رمـزدار یـا ضمانت¬نامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريـال در وجـه آژانـس محـل ثبت نام جهت ضمانت حسـن اجرای تعهدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانتهـای بیشـتر متعاقبا ًاعـ م میگردد.

* کلیه مدارک نیاز به ۲ سری کپی در برگه A۴ دارند.  زم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامتگذاری شده اند با *